Pratite nas
Microteam d.o.o., Kurilovečka 1, Velika Gorica

Jamstvo

Jamstveni povrati i zamjena robe


Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Ukoliko se radi o potrošnim materijalima (tintama, tonerima), moraju biti originalno zapakirani i neoštećeni.

Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Prava iz jamstvenog lista kupac može ostvariti ukoliko se pridržavao priloženih naputaka o uporabi proizvoda.

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis.

Prava iz jamstva ostvaruju se kod ovlaštenih servisa odnosno uvoznika pojedinih proizvoda uz predočenje računa od Microteam i jamstvenog lista koji izdaje ovlašteni uvoznik pojedinog proizvoda. Troškove i rizik dopreme u servis snosi kupac. U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan tj. koji radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi kupcu ćemo zaračunati pregled i testiranje proizvoda po cijeniku, te troškove dostave. Reklamirani proizvod mora biti upakiran u originalnu ambalažu s kompletnim priborom i s kratkim opisom kvara.

Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka. U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, Microteam se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti istog ili sličnog/boljeg proizvoda.

JAMSTVO NE UKLJUČUJE:

 • programsku opremu koja dolazi u kompletu sa proizvodom (samo je ponekim proizvodima pridružena programska oprema)
 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
 • kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
 • kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,...)
 • baterije ili kvarove nastale curenjem baterija (odnosi se na baterije koje su sastavni dio kupljenog proizvoda)
 • mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.
 • kompatibilnost među komponentama, osim ako nisu kupljene kod Microteama i ako je za njih dobivena usmena ili pismena suglasnost o kompatibilnosti
 • garancija na mrtve pixele kod LCD monitora je definirana od strane proizvođača (uređaji se ne zamjenjuju).

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU:

 • dogradnje, pregradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti Microteama
 • ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja

Kupac ima pravo na povrat proizvoda koji mu je poslan greškom ili proizvoda koji su oštećeni, a oštećenje nije nastalo prilikom transporta i to u roku od 2 radna dana po primitku pošiljke. Microteam će odobrit povrat proizvoda u dogovoru sa kupcem (e-mail, telefon), te će kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Kupac je dužan eventualnu reklamaciju uputiti putem e-maila ili telefonom na Microteam u roku od 2 radna dana nakon primitka pošiljke.

Naknadne reklamacije neće se uvažavati.

Reklamacija se ne priznaje ukoliko je kupac naručio krivi proizvod ili mu se naručeni proizvod ne sviđa.